FORLØB 1

BIODIVERSITET

Brug websitet i undervisningen, Siderne kan åbnes på smartboard og alt undervisningsmateriale ligger her, sat op til direkte undervisning. Forløbet dækker før, under og efter.

UNDERVISNING - før togt.

Hej Klasse!

I skal lære om biodiversitet i havet og hvorfor vi skal passe godt på vores hav, der er kilden til alt liv på jorden. 

I skal ombord på et 100 år gammelt skib og tage prøver fra havet og vandbunden – glæd jer!

Tag en snak i klassen om hvorfor har vi dette fokus på havet og turen på Fylla? 

Kig på FNs Verdensmål 14. Se filmen og gennemgå delmålene.

2) Se Intro-videoen om Turen på Fylla.

3) Se videoen Et helt særligt sted – Geopark Det Sydfynske Øhav

4) Arbejd med biodiversitet i havet her Den sidste fisk.

Læs afsnittet Biodiversitet og snak om havets biodiversitet. Hvilke arter lever i havet mm.

Se filmen Biodiversitet, Hvad rager det mig?

Se filmen Biodiversitet, Hav og fjorde.

Lav aktiviteten Diskussion i grupper lige under:

Diskuter overfiskeri – hvad er det og hvorfor foregår det primært i landene omkring ækvator?

Diskuter hvordan trawlfiskeri præger danske farvande?

Diskuter og kom med bud på, hvordan man kan drive fiskeri og stadig bevare biodiversiteten – altså hvordan kan man drive bæredygtigt fiskeri?

Diskuter hvad biodiversitet i havet betyder for mennesker?

Diskuter hvad er et godt havmiljø og er det vigtigt med et godt havmiljø og en god biodiversitet?

Hvorfor/hvorfor ikke?

FORBEREDELSESLISTER - før togtet

1. Lav gruppedannelse af to grupper hjemmefra.

2. Læreren medbringer opgaveark (evt. lamineret), notehæfter og blyanter i vand tæt
emballage.

3. Medbring madpakke og drikkelse.

4. Tøj efter vejret – det er altid meget koldt til søs, selvom det er t-shirt vejr på land, kan det sagtens være sweatervejr på vand.

5. Vi opfordrer til, at det i videst muligt omfang er et mobilfrit togt. En god præmis er, at mobiltelefonerne kan tages op når I er ankommet til opsamlings-destinationen.

6. Husk, når I er ombord på Fylla: Alt skal noteres og dokumenteres!

7. I skal arbejde videre med jeres data hjemme på skolen, så sørg for at tage noter og fotos undervejs.

8. Vær omhyggelige når I laver optællinger osv.

9. Pas godt på jeres noter

10. Tag evt. også fotos på turen. De kan bruges til at lave en lille filmproduktion eller lignende, når I kommer hjem.

FORBEREDELSE FØR TOGT PÅ FYLLA

Livet ombord er i hænderne på natur og fællesskab, derfor er der en stor forskel på, om man er forberedt eller ej. Ombord på et skib er skippers ord lov, han er øverstkommanderende og er altid skibets beslutningstager. Når I kommer ombord, tager han jer gennem en sikkerhedsprocedure, så I ved, hvordan man gebærder sig på et skib. Herefter står Sofie klar til at tage jer igennem gear og praktikken omkring prøvetagning.

Fylla sejler under Søfartsstyrelsens regelsæt, som matcher de internationale regler for passager- sejlads. Det betyder, at Fylla og dens besætning har alle de fornødne certifikater, farttilladelser og sikkerhedsgodkendelser. Disse kontrolleres af de danske myndigheder (Søfartsstyrelsen), som løbende afholder syn og auditerer skib og rederi. Inden afgang fra havnen afholdes der altid en sikkerhedsmønstring, hvor skipper samler alle ombordværende passagerer på dæk, og hvor alt skibets sikkerhedsudstyr og sikkerhedsplaner bliver gennemgået og demonstreret (som i en flyvemaskine).

Grejet håndterer Sofie for jer, men her er videoer af hvordan det kan bruges, så I kan forberede jer:

Grab

Trekantsskrab

Vandhenter

TILBAGE I KLASSEN

Efterarbejde med vandprøverne.

På turen har I indsamlet forskellige vanddata. I skal nu arbejde med de data hjemme på skolen. I dette link finder I opgaver, der knytter sig til målingerne af salt, ilt og temperatur.

Vurdering af biodiversiteten 

I skal nu forsøge at vurderer biodiversiteten på de lokaliteter, hvor prøverne er taget. Der er flere metoder, men med en meget simpel metode kan I lave et indeks for biodiversitet uden brug af matematiske formler. Det kræver egentlig kun, at I kan kende forskel på arterne. I behøver ikke nødvendigvis at kende deres artsnavne.

Det giver mest mening at beregne biodiversitets-indeks for to lokaliteter, fx mudderbund og sandbund, så de to lokaliteter kan sammenlignes.

Biodiversiteten kan undersøges både for mudderbundsprøven og for trekantskrabet.

Biodiversitet – et simpelt indeks. Biodiversitet kan udtrykkes som et forhold mellem antallet af arter og antallet af individer i et økosystem. Biodiversitet = antal arter / antal individer

I kan fx undersøge og sammenligne:
● biodiversiteten på dybt vand ift. på lavt vand.
● biodiversiteten i en sandbund og i en mudderbund
● Biodiversiteten på en bund med sten og en bund uden sten.

 

Et Godt Havmiljø

Flere og flere steder forsøger man at gøre havmiljøet bedre. Fx laver man stenrev eller planter ålegræs ude på det lave vand.
● Undersøg hvorfor det er en god ide.
● Løser stenrev og ålegræs vores udfordringer med iltsvind?

Hvad er ellers vigtigt at gøre noget ved? Find et helt forløb om iltsvind her.